Logo Blue Wire Media

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Welkom bij Blue Wire Media! Wij zijn gespecialiseerd in het aanbieden van diensten op het gebied van media beheer, websiteontwikkeling en videoproductie. Om de samenwerking tussen u als Opdrachtgever en Blue Wire Media zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteren wij onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Blue Wire Media en de Opdrachtgever. Wij verzoeken u vriendelijk deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen en bij eventuele vragen of opmerkingen contact met ons op te nemen.

Onze algemene voowaarden

Algemene Voorwaarden Blue Wire Media


Artikel 1 – Definities

1.1. Blue Wire Media: de onderneming die diensten aanbiedt op het gebied van media beheer, websiteontwikkeling en videoproductie.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Blue Wire Media.

1.3. Overeenkomst: de afspraken tussen Blue Wire Media en de Opdrachtgever met betrekking tot de te verrichten diensten.

1.4. Diensten: media beheer, websiteontwikkeling en videoproductie, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Blue Wire Media en de Opdrachtgever.


Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Blue Wire Media zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever een aanbieding of offerte van Blue Wire Media schriftelijk heeft aanvaard.


Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Blue Wire Media zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Blue Wire Media het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


Artikel 5 – Wijzigingen in de Overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen prijs en/of de overeengekomen termijn van uitvoering. Blue Wire Media zal de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.


Artikel 6 – Prijzen en betaling

6.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Blue Wire Media aangegeven wijze.


Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle door Blue Wire Media geleverde zaken blijven eigendom van Blue Wire Media totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Blue Wire Media is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Blue Wire Media wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Blue Wire Media onder die verzekering draagt.

8.2. Blue Wire Media is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.

8.3. De Opdrachtgever vrijwaart Blue Wire Media voor eventuele aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder auteursrechten, berusten bij Blue Wire Media, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blue Wire Media materiaal dat onder het intellectuele eigendom van Blue Wire Media valt te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.


Artikel 10 – Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

11.2. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 – Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1. Blue Wire Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de Opdrachtgever.


Artikel 13 – Beëindiging en opschorting van de Overeenkomst

14.1. Blue Wire Media heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst, indien:

a) De Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt; b) Na het sluiten van de Overeenkomst, Blue Wire Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen; c) De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d) Door vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Blue Wire Media kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen voorwaarden zal nakomen.

13.2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Blue Wire Media op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

13.3. Blue Wire Media behoudt zich het recht voor om bij beëindiging van de Overeenkomst een schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever voor de door Blue Wire Media geleden schade en gederfde winst.

13.4. In geval van opschorting of beëindiging van de Overeenkomst door Blue Wire Media op grond van dit artikel, is Blue Wire Media niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever hierdoor lijdt.

13.5. Indien Blue Wire Media de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten die hierdoor ontstaan voor de Opdrachtgever. In geval van gedeeltelijke ontbinding, is de Opdrachtgever verplicht tot betaling van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten door Blue Wire Media.

13.6. Blue Wire Media heeft het recht om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of algeheel beslag op zijn vermogensbestanddelen wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt, of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd. In dat geval is Blue Wire Media gerechtigd tot het vorderen van schadevergoeding van de Opdrachtgever voor de door Blue Wire Media geleden schade en gederfde winst.


Artikel 14 – Annulering en wijziging van de Overeenkomst

14.1. Indien Blue Wire Media voor aanvang van het project tot de conclusie komt dat zij het project niet kan uitvoeren, ondanks het bestaan van een overeenkomst, zal Blue Wire Media de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

14.2. In dat geval heeft Blue Wire Media het recht om de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren of voor te stellen om de Overeenkomst te wijzigen, zodat het project alsnog kan worden uitgevoerd. Eventuele reeds door de Opdrachtgever gedane betalingen zullen in geval van annulering volledig worden gerestitueerd.

14.3. Indien de annulering of wijziging van de Overeenkomst door Blue Wire Media leidt tot extra kosten of schade voor de Opdrachtgever, zal Blue Wire Media in overleg met de Opdrachtgever een passende oplossing zoeken, zoals het vergoeden van de redelijke kosten of het aanbieden van een alternatief project van vergelijkbare kwaliteit en omvang.

14.4. Blue Wire Media is niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen, die voortvloeit uit de annulering of wijziging van de Overeenkomst op grond van dit artikel.

14.5. Indien de annulering of wijziging van de Overeenkomst het gevolg is van overmacht, zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden, is Blue Wire Media niet verplicht tot het vergoeden van enige schade of kosten die hierdoor ontstaan voor de Opdrachtgever. In dat geval zullen partijen in overleg treden om een nieuwe Overeenkomst te sluiten of de bestaande Overeenkomst aan te passen.


Artikel 15 – Slotbepalingen

13.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Blue Wire Media en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

MENU